مدیریت هوشمند پروژه ها و دورکاری

SmartRPMS ابزاری قدرتمند برای فراهم کردن احاطه مدیران شرکت بر ابعاد مختلف پروژه‌های جاری

ویدئو کنفرانس، وبینار و برودکست

SmartVCS راهکاری قدرتمند و هوشمند برای برقراری تماس های تصویری، ویدئو کنفرانس، وبینار و برودکست

پرتال و سیستم مدیریت محتوا هوشمند

SmartPS داشبوردی هوشمند برای مدیریت صفحات سایت بدون نیاز به دانش برنامه نویسی

مدیریت هوشمند زیرساخت فیزیکی مرکز داده

SmartDCIM ابزاری هوشمند برای مدیریت زیرساخت های فیزیکی مراکز داده و یکپارچه برای مدیریت تجهیزات IT

آخرین کارها

برخی از آخرین اقدامات ما، مرور موارد بیشتر

شرکای ما

همکاری های دراز مدت با شرکتهای برجسته داخلی و بین المللی